Spelregels

 

SPELREGELS:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen
Paragraaf 2 Inschrijving en inschrijfgeld
Paragraaf 3 Teams en spelers
Paragraaf 4 Vlagger (Doel/Lijnrechter)
Paragraaf 5 Wedstrijden
Paragraaf 6 Bekerwedstrijden
Paragraaf 7 Strafzaken
Paragraaf 8 Slotbepaling


SPELREGELS:

In de Astense Zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld volgens de “Spelregels zaalvoetbal regio Peelland”, zoals deze zijn gepubliceerd op onze internetsite www.seza.nl.

De spelregels zijn hier te downloaden: Spelregels zaalvoetbal regio Peelland


HUISHOUDELIJK REGLEMENT:

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

naar boven

1. Iedere deelnemer aan de Zaalvoetbalcompetitie Asten is verplicht bekend te zijn met het Huishoudelijk Reglement, zoals opgesteld en geformuleerd door de S.E.Z.A. en (het bepaalde in) dit Huishoudelijk Reglement te respecteren.

2. Iedere deelnemer aan de zaalvoetbalcompetitie Asten heeft de plicht zich zowel voor, tijdens als na de wedstrijd op correcte en sportieve wijze te gedragen c.q. op te stellen ten opzichte van de tegenstander, de wedstrijdleiding en alle andere personen die bij de wedstrijd betrokken zijn. Het bestuur van de S.E.Z.A. is te allen tijde gerechtigd maatregelen te nemen tegen mensen die zich hier niet aan houden.

3. Elke deelnemer aan de Zaalvoetbalcompetitie Asten verklaart bij aanmelding tot deelname op eigen risico. De (bestuursleden van de) S.E.Z.A. kan nooit aansprakelijk worden gesteld bij het ontstaan van schade, letsel, diefstal of wat dan ook.Paragraaf 2 Inschrijving en inschrijfgeld

naar boven

1. Inschrijvingsformulieren voor de nieuwe competitie moeten voor de vastgestelde datum, welke door het bestuur van de S.E.Z.A. tijdig bekend wordt gemaakt, in het bezit zijn van het bestuur van de S.E.Z.A. Het te laat inleveren van het inschrijvingsformulier kan tot gevolg hebben dat het betreffende team niet kan deelnemen aan de nieuwe competitie.

2. De spelerslijst dient voor aanvang van de competitie volledig ingevuld te worden en van elke speler en vlagger dient een recente pasfoto te worden bijgevoegd. Op de achterkant van elke pasfoto dient de naam van de betreffende deelnemer te staan en de naam van het team waarvoor hij uit gaat komen.

3. Spelers of vlaggers van wie bij aanvang van de competitie nog geen pasfoto is ingeleverd of van wie gegevens ontbreken op de spelerslijst, zijn uitgesloten van deelname totdat respectievelijk een pasfoto en/of de ontbrekende gegevens zijn ingeleverd. Na aanvang van de competitie kunnen pasfoto's (met op de achterkant de naam van de betreffende deelnemer en de naam van het team waarvoor hij uit gaat komen) alleen nog ingeleverd worden bij de tijdwaarnemer in de sporthal.

4. Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door het bestuur van de S.E.Z.A. vastgesteld en zal te allen tijde vóór een door het bestuur van de S.E.Z.A. te bepalen datum moeten worden voldaan. Indien het inschrijfgeld niet voor deze datum is voldaan, worden de wedstrijden die door het betreffende team worden of zijn gespeeld tot de datum waarop het inschrijfgeld is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van de S.E.Z.A., omgezet in een 5-0 verlies voor het betreffende team. Daarnaast kunnen per wedstrijd 3 punten in mindering worden gebracht.
Indien het inschrijfgeld ook na een aanmaning niet binnen de gestelde termijn alsnog wordt betaald, behoudt het bestuur van de S.E.Z.A. de mogelijkheid een team uit te sluiten van verdere deelname aan de lopende competitie.

5. Bij inschrijving voor deelname aan een nieuwe competitie wordt een team aangemerkt als een voortzetting van het team van de voorgaande competitie, als op de spelerslijst van het team voor de nieuwe competitie tenminste vijf spelers voorkomen die ook voorkwamen op de spelerslijst van de voorgaande competitie. Dit betekent dat het betreffende team de verworven rechten (waaronder het recht op deelname en klasse) behoudt.Paragraaf 3 Teams en spelers

naar boven

1. Op de spelerslijst van ieder deelnemend team dienen tenminste 10 actieve leden te zijn opgenomen. Dit aantal is exclusief vlagger(s).

2. Tot 1 juli kunnen nieuwe spelers en vlaggers worden aangemeld. De aanmelding van nieuwe spelers en vlaggersdient zo tijdig mogelijk te geschieden. Zie verder artikel 2 en 3 van paragraaf 2 van dit huishuidelijk reglement.

3. Wanneer een pasfoto niet overeenstemt met de betreffende persoon of dermate verschilt dat identificatie niet mogelijk is, zal het bestuur van de S.E.Z.A. deze niet accepteren. De betreffende persoon is als gevolg hiervan niet gerechtigd om te spelen. Pas nadat een goede pasfoto is ingeleverd, is de betreffende persoon (weer) speelgerechtigd.

4. Een speler kan slechts lid zijn van één deelnemend team en derhalve maar op één spelerslijst voorkomen. Een overgang van een speler van een team naar een ander team tijdens het lopende seizoen is niet toegestaan.

5. Iedere deelnemer aan de zaalvoetbalcompetitie Asten moet 16 jaar of ouder zijn.

6. Vrouwen zijn als speelster uitgesloten van deelname aan de zaalvoetbalcompetitie Asten; het is vrouwen wel toegestaan als vlagster of coach deel te nemen aan de zaalvoetbalcompetitie Asten.

7. Voor het opstellen van een ongerechtigde speler zal het team dat zich daaraan schuldig maakt gestraft worden conform het bepaalde onder “strafzaken”. Onder een ongerechtigde speler wordt verstaan:
a. Hij die niet op de spelerslijst voorkomt.
b. Hij die speelt terwijl hij op dat moment geschorst is (eventueel ook in de regio).
c. Hij die (ook) op de spelerlijst van een ander team voorkomt

8. Naamswijziging van het team tijdens het seizoen wordt niet geaccepteerd.

9. Een team kan een (vaste) coach hebben, maar dit is niet verplicht. Een coach dient als zodanig of als speler vermeld te staan op de lijst van zijn team.

10. De spelersbank is slechts gereserveerd voor de coach, verzorger en maximaal 3 wisselspelers. Alle overige personen dienen zich op de tribune aan de overzijde te bevinden en kunnen hiertoe desnoods worden gemaand.

11. Elk team dient een vaste contactpersoon te hebben, die als zodanig bij het bestuur van de S.E.Z.A. bekend is.Paragraaf 4 Vlagger
(Doel/Lijnrechter)

naar boven

1. De teams dragen tijdens hun eigen wedstrijden zorg voor een vlagger gedurende de gehele wedstrijd. Een vlagger dient op enige wijze geregistreerd te staan bij de S.E.Z.A.

2. Het is toegestaan om de vlagger gedurende de wedstrijd eenmalig te wisselen. Het wisselen is uitsluitend toegestaan indien dit voor aanvang van de wedstrijd met de tijdwaarnemer én scheidsrechter is gecommuniceerd en door hen is goedgekeurd.
Voorafgaand aan de wissel, dient de vervangende vlagger deze wissel kenbaar te maken door zich te melden bij de tijdwaarnemer. Na goedkeuring van de tijdwaarnemer of scheidsrechter kan de wissel worden uitgevoerd.

3. Indien een team met slechts 5 spelers aantreedt en niet over een vlagger beschikt, kan het team er voor kiezen één van de spelers aan te wijzen om de gehele wedstrijd te vlaggen. Dit betekent dat het team met 4 spelers moet spelen.

Tot een maximum van driemaal, kan het team kan er echter ook voor kiezen met 5 spelers te spelen en dus geen vlagger af te staan. In dat geval wordt het betreffende team een boete opgelegd. De hoogte van deze boete is vermeld onder “strafzaken”.
Na de derde keer dat een team geen vlagger kan leveren en met vijf spelers en geen vlagger komt opdagen, is dit team verplicht een vlagger af te staan en de wedstrijd dus met vier spelers te spelen.

4. Indien een team met 6 of meer spelers en geen vlagger aanwezig is, is het team verplicht een speler aan te wijzen om te vlaggen.

5. Indien een team met slechts 4 spelers en geen vlagger aanwezig is, kan men geen vlagger afstaan omdat het team dan niet meer speelgerechtigd is. In dit geval volgt een boete (zoals vermeld onder “strafzaken”) en wordt de wedstrijd zonder vlagger van het betreffende team gespeeld.

Indien het team met slechts 4 spelers aanwezig is en derhalve geen speler kan afstaan en het team het maximum aantal van drie wedstrijden zonder vlagger overschrijdt zal de wedstrijd niet uitgespeeld worden en worden aangemerkt als een wedstrijd waarbij het team in kwestie niet is komen opdagen.

6. De vlaggers hebben tot taak aan te geven wanneer een bal buiten het speelveld is en welk team recht heeft op een hoekschop, een inworp of een intrap en wanneer een doelpunt is gescoord. De beslissing ligt te allen tijde bij de scheidsrechter. Een vlagger staat gedurende de gehele wedstrijd op dezelfde plaats: de hoek van de zijlijn en de achterlijn rechts naast de eigen doelverdediger en dient gekleed te zijn in kleding die afwijkt van de tenues waarin de teams spelen. De vlagger dient actief bezig te zijn met de wedstrijd. Telefoongebruik is niet toegestaan.

7. Het seinmiddel voor de vlagger is de vlag:

Een doelpunt geeft hij aan door met de vlag naar het midden van het speelveld te wijzen;
Een hoekschop geeft hij aan door met de vlag naar de dichtstbijzijnde hoek van het speelveld te wijzen;
Een doelworp geeft hij aan door met de vlag met gestrekte arm naar het doel te wijzen;
Een intrap geeft hij aan door met de vlag met gestrekte arm te wijzen naar het doel van het team, dat niet mag intrappen / dat de bal als laatste heeft aangeraakt;
Indien hij om welke redenen dan ook de aandacht van de scheidsrechter wil trekken, moet hij de vlag omhoog steken. Gaat de scheidsrechter niet op zijn teken in, dan moet hij de vlag onmiddellijk omlaag brengen. Het is hem echter niet toegestaan het speelveld te betreden.

 Paragraaf 5 Wedstrijden

naar boven

1. In de Astense zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld volgens de spelregels, zoals deze zijn geformuleerd in de "Spelregels zaalvoetbal regio Peelland".

2. Een competitiewedstrijd duurt 30 minuten, even lang als een bekerwedstrijd. Tijdens een wedstrijd wordt niet van speelhelft gewisseld. Drie minuten voor het einde van de wedstrijd wordt de klok stilgezet. De tijd van drie minuten blijft dan zichtbaar. De scheidsrechter bepaalt hoe lang er nog te spelen is. De scheidsrechter neemt deze beslissing op basis van de absolute speeltijd. Eventueel tijdrekken kan hierop van invloed zijn. 

3. Het team dat als eerste vermeld staat in het programma is het thuisspelende team. Dit team start aan de klokzijde van de zaal en trapt af.

4. Een team maakt gebruik van het kleedlokaal zoals dit is toegewezen. Het kleedlokaal dat aan het team is toegewezen staat aangegeven op het mededelingenbord bij de ingang naar de kleedlokalen.

5. Er wordt gespeeld met een door de S.E.Z.A. ter beschikking gestelde bal.

6. Een spelerswissel geschiedt tussen de geplaatste pionnen op de daarvoor aangeduide plaats.

7. Het speelschema is opgenomen in de, bij aanvang van de competitie, verstrekte hand-out en op www.seza.nl. Eventuele wijzigingen worden gecommuniceerd met de betreffende contactpersonen en worden vermeld op de bovengenoemde internetsite.

8. Er wordt in de regel geen uitstel van geplande wedstrijden verleend. Het is voor teams wel mogelijk om geplande wedstrijden te ruilen. Het ruilen van wedstrijden dient door de betrokken teams zelf geregeld te worden, met kennisgeving aan het bestuur van de S.E.Z.A. Lege plekken in het competitieschema kunnen hier niet bij gebruikt worden. Deze plekken kunnen alleen door het bestuur van de S.E.Z.A. ingevuld worden.
Bij verhindering gaat (de contactpersoon van) het betreffende team als volgt te werk: hij zoekt in het competitieschema een datum waarop het team de wedstrijd wel zou kunnen spelen. Vervolgens neemt hij contact op met alle betrokken teams. Op het moment dat alle betrokken teams akkoord zijn belt of mailt hij de competitieleider van de S.E.Z.A. (uiterlijk 7 dagen voor de eerste wedstrijd die bij de ruiling is betrokken). De competitieleider bevestigt de ruiling vervolgens via email aan alle betrokken teams en past het competitieschema aan.
Het is aan te bevelen de competitieleider bij (pogingen tot) wedstrijdruilingen zo veel mogelijk te informeren, bijvoorbeelden door het sturen van een afschrift bij e-mailcontact.

9. Afmelden is alleen in noodgevallen onder opgaaf van redenen toegestaan tot 14 dagen voor de betreffende wedstrijd. Wanneer een team zich met duidelijke opgaaf van redenen na deze termijn afmeldt, wordt dit team eventueel bestraft met een 5-0 verlies en een geldboete van €30,00, zulks ter beoordeling van het bestuur van de S.E.Z.A. Tevens zal het bestuur van de S.E.Z.A. beslissen of de betreffende wedstrijd alsnog op een ander moment wordt gespeeld of niet.

10. De aanvoerder of de coach van het team is verplicht om voor aanvang van de wedstrijd de namen van de aanvoerder, de coach en de vlagger door te geven aan de tijdwaarnemer.

11. De stand die na afloop van de wedstrijd op het scorebord staat is de stand die als eindstand geregistreerd wordt. Aanvoerders zijn bevoegd om binnen 10 minuten na afloop van de wedstrijd van hun team het wedstrijdformulier van die wedstrijd in te zien en op juistheid te controleren. Na 10 minuten na afloop van de wedstrijd wordt het wedstrijdformulier, inclusief de daarin opgenomen gegevens (eindstand, spelers die een kaart hebben gekregen, doelpuntenmakers, aanvoerders en vlaggers) definitief.

12. Een team is compleet wanneer het bestaat uit tenminste 5 spelers, waaronder de doelverdediger. Met 4 spelers (waaronder de doelverdediger) is een team weliswaar incompleet, maar wel speelgerechtigd. Het team moet derhalve spelen.
Bij 3 spelers of minder, inclusief doelverdediger, is het team niet speelgerechtigd.

13. Op het moment dat een team - dat op het moment van het officiële aanvangstijdstip niet speelgerechtigd is –  alsnog speelgerechtigd is binnen 15 minuten na het officiële aanvangstijdstip, kan de resterende tijd beginnend met de volgende strafstand uitgespeeld worden:

0-1, direct na het aanvangsignaal
0-2, na 5 minuten.
0-3, na 10 minuten.

Na 15 minuten na het officiële aanvangstijdstip zal een wedstrijd niet uitgespeeld worden en worden aangemerkt als een wedstrijd waarbij één van de teams niet is komen opdagen.
Wanneer een team na 5 minuten vanaf het moment van het officiële aanvangstijdstip speelgerechtigd is, zal deze naast de reguliere strafstand een boete worden opgelegd zoals opgenomen onder “strafzaken”.

14. In het geval dat een team niet of te laat met een speelgerechtigd team komt opdagen zijn de sancties zoals hieronder opgenomen onder “strafzaken” van toepassing.

15. Indien tijdens de wedstrijd een team, vanwege het feit dat spelers door de scheidsrechters voor de hele resterende duur van de wedstrijd worden uitgesloten, definitief is gereduceerd tot 3 spelers (waaronder de doelverdediger) of minder, wordt de wedstrijd gestaakt. Het betreffende team wordt bestraft met een 5-0 nederlaag, tenzij de feitelijke stand op het moment van staken hoger (ten nadele van het betreffende team) was.

Daalt het aantal spelers tijdelijk tot minder dan 4, omdat 2 of meer spelers gelijktijdig een 2- of 5 minuten tijdstraf hebben gekregen, dan wordt onder normale omstandigheden doorgespeeld tenzij de scheidsrechter om andere redenen het noodzakelijk acht de wedstrijd definitief te staken.

16. Bij iedere wedstrijd draagt ieder team zorg voor:

a. Een aanvoerder.
De aanvoerder is verplicht zich duidelijk herkenbaar te maken middels het dragen van een zichtbare en herkenbare aanvoerdersband. Indien blijkt dat de aanvoerder niet (voldoende) als zodanig herkenbaar is zal de scheidsrechter de betreffende persoon opdragen alsnog een herkenbare aanvoerdersband om te gaan doen. Zolang niet is voldaan aan dit verzoek, is deze persoon niet gerechtigd deel te nemen aan de wedstrijd.

b. De juiste kleding.
Een team dient te spelen in uniforme kleding in de kleuren welke door het team zijn vermeld op het inschrijfformulier en zijn opgenomen in het programmaboekje. Bij kleding van gelijke kleur is de thuisspelende (in het programma eerstgenoemde) ploeg of de ploeg die speelt in een kleur shirt die afwijkt van de in het programmaboekje vermelde kleur, verplicht te zorgen voor andere uniforme shirtjes of hesjes te dragen, die in kleur duidelijk verschillen van die van de tegenstander.

In geval een team niet beschikt over afwijkende shirtjes of hesjes, kan gebruik worden gemaakt van hesjes die door de S.E.Z.A. voor bruikleen beschikbaar worden gesteld. Indien de hesjes van de S.E.Z.A. niet voldoende afwijken, dient het team alsnog voor vervangende representatieve shirtjes of hesjes te zorgen.

Indien op het officiële aanvangstijdstip van een wedstrijd het daartoe verplichte team niet beschikt over uniforme kleding of niet voor afwijkende kleding heeft gezorgd, zijn de bepalingen met betrekking tot het niet tijdig speelgerechtigd komen opdagen van toepassing.

c. Reserve keepershirt.
Een team dient er voor te zorgen dat er een reservekeepershirt op de reservebank ligt. Als op het moment dat een keeper een tijdstraf krijgt, blijkt dat er geen reservekeepershirt op de spelersbank ligt, wordt de keeper gestraft met een aanvullende tijdstraf van 2 minuten.

Indien één of meer van bovengenoemde zaken niet aanwezig of in orde zijn, kan het bestuur van de S.E.Z.A. een sanctie opleggen. De mogelijke sancties zijn hieronder onder “strafzaken” vastgelegd.

17. Er mag alleen met zaalvoetbalschoenen gespeeld worden, die geen strepen achterlaten op de vloer. Bij overtreding van deze regel, kan je de toegang tot de zaal geweigerd worden.

18. Voor spelers is de hal uitsluitend toegankelijk via de kleedruimten. Toeschouwers mogen zich alleen via de publieksingang naar de zaal begeven. Aan de zijde van de kleedruimten mogen zich slechts wisselspelers en (eventueel) een coach en een verzorger per team bevinden. Alle andere personen (toeschouwers, geblesseerde spelers, kinderen etc.) dienen plaats te nemen op de tribune.

19. Indien de zaal direct voor de eerste wedstrijd in gebruik is van een andere huurder, is het de teams niet toegestaan de zaal te betreden tot het moment waarop deze volgens de huurbepalingen vrijkomt voor de S.E.Z.A. De teams dienen zich tot dat moment in de kleedruimten op te houden. Klachten hierover van de andere huurders of de sporthalbeheerders zullen voor het bestuur van de S.E.Z.A. aanleiding zijn strafmaatregelen te nemen tegen de overtreders

20. Promotie en degradatie:

De winnaar van de eerste klasse is eveneens algeheel kampioen van de competitie. Aan het einde van de competitie degradeert de nummer laatst van de eerste klasse naar de tweede klasse en promoveert de nummer 1 van de tweede klasse naar de eerste klasse.
Er wordt een promotie-degradatiewedstrijd gespeeld tussen de nummer voorlaatst van de eerste klasse en de nummer 2 van de tweede klasse. De winnaar van dit duel handhaaft zich in / promoveert naar de eerste klasse. De verliezer van deze wedstrijd blijft in / degradeert naar de tweede klasse.
Als het noodzakelijk is dat er, naast de teams die op basis van bovenstaande regels promoveren, meer teams van de tweede klasse naar de eerste klasse promoveren, is de regel dat eerst de verliezer van de promotie-degradatiewedstrijd promoveert en vervolgens de nummer 3, 4 enzovoorts van de tweede klasse. Het omgekeerde geldt ook indien er meer teams moeten degraderen van de eerste naar de tweede klasse. Het bestuur van de S.E.Z.A. behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen af te wijken van bovenstaande promotie en degradatieregeling.

21. Puntentelling: overwinning 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten.

22. Indien in de eindstand twee of meerdere teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen beslist respectievelijk:
1. doelsaldo
2. het aantal doelpunten voor.
3. het onderlinge resultaat tijdens de competitie.
4. indien bovenstaande criteria geen uitsluitsel verschaffen worden de betreffende teams in de eindstand gelijk gewaardeerd. Indien een beslissing moet vallen (bijvoorbeeld in verband met kampioenschap, promotie of degradatie) zal een beslissingswedstrijd volgen.Paragraaf 6 Bekerwedstrijden

naar boven

1. Naast de reguliere competitie kent de S.E.Z.A. ook een beker competitie. De wedstrijden uit deze beker competitie worden gespeeld conform dezelfde regels als de wedstrijden uit de reguliere competities.

2.  De bekercompetitie wordt gespeeld tussen teams van zowel de eerste als de tweede klasse van de reguliere competities. Alle teams dingen mee in de bekercompetitie.

3 De bekercompetitie bestaat uit een poulefase en uit een knock-out fase. Alle teams uit de eerste en tweede klasse van de S.E.Z.A. worden ingedeeld in een poule. Uit deze poules zullen de nummers een en nummers 2 doorgaan naar de zogenaamde knock-out fase.

4. Indien in een poule in de eindstand twee of meerdere teams in wedstrijdpunten gelijk eindigen op de tweede plaats beslist respectievelijk:
1. doelsaldo
2. het aantal doelpunten voor.
3. het onderlinge resultaat tijdens de poule

welk team door zal gaan naar de knock-out fase.

5. Indien een wedstrijd uit de bekercompetitie - gedurende de knock-out fase - na de reguliere speeltijd een gelijke stand kent, zal de wedstrijd worden beslist middels strafschoppen.

Strafschoppen volgen direct na het eindsignaal van de reguliere speeltijd en worden niet voorafgegaan door een verlenging. 

6. De strafschoppen worden genomen conform de spelregels zoals deze zijn geformuleerd in de spelregels van de regio Peelland. Samengevat beschrijven deze regels dat
a) de scheidsrechter bepaalt op welk doel de strafschoppen worden genomen
b) elke partij drie strafschoppen zal nemen, waarbij:
- strafschoppen om-en-om worden genomen
- Het nemen van de strafschoppen zal niet worden voortgezet, zodra een partij een aantal doelpunten heeft behaald, dat door het andere partij niet meer kan worden bereikt
- Indien, nadat elke partij drie strafschoppen heeft genomen, ieder een gelijk aantal doelpunten heeft behaald, dan wordt het nemen van strafschoppen door dezelfde drie spelers om en om voortgezet, totdat, nadat elk partij een gelijk aantal strafschoppen heeft genomen (wat er geen drie behoeven te zijn) de ene partij één doelpunt meer heeft behaald dan de andere.

7. Als een team een bekerwedstrijd niet kan spelen mag dit team proberen deze bekerwedstrijd te ruilen als de tegenstander hiermee akkoord gaat. De bekerwedstrijd moet binnen 14 dagen voor of na de oorspronkelijke datum gespeeld worden. De wedstrijd mag, tegen betaling van de daarvoor staande boete, ook verplaatst worden naar een open plaats in het programma (ook hierbij geldt dat de tegenstander akkoord moet gaan en dat de bekerwedstrijd wel binnen 14 dagen voor of na de oorspronkelijke datum gespeeld moet worden). Als de wedstrijd niet gespeeld wordt (omdat ruilen of verplaatsen niet gelukt is, omdat hiertoe geen poging is ondernomen of omdat de tegenstander niet akkoord is gegaan) verliest het afzeggende team met 5-0 en wordt en een geldboete van €30,00 opgelegd.Paragraaf 7 Strafzaken

naar boven

1. Het bestuur van de S.E.Z.A. kan aan een team de volgende sancties opleggen:
- een geldboete
- het met 5-0 verloren verklaren van een wedstrijd
- puntenaftrek
- uitsluiting van het vervolg van de competitie
- uitsluiting van volgende competitie(s)
- combinatie van een of meerdere van bovenstaande sancties

2. Het bestuur van de S.E.Z.A. kan aan een individuele speler, eventueel na een uitspraak van de strafcommissie, de volgende sancties opleggen:
- een geldboete
- een (voorwaardelijke of onvoorwaardelijke) schorsing

3. Het bestuur van de S.E.Z.A. hanteert de volgende standaardsancties:

Voor het opstellen van een niet speelgerechtigde speler: 5-0 verlies en een boete van €30,00.
Als een team met 5 minuten of meer te laat met een speelgerechtigd team komt opdagen en de wedstrijd (beginnend bij een strafstand) alsnog wordt uitgespeeld: een geldboete van €15,00.
Bij geheel niet (speelgerechtigd) komen opdagen: 5-0 verlies en een geldboete van €30,00.
Bij het niet kunnen leveren van een vlagger: bij de eerste keer een geldboete van € 5,00, bij de tweede keer € 10,00 en bij de derde keer € 20,00.
Geen reservekeepershirt of aanvoerdersband: een geldboete van € 5,00.
Wedstrijduitsluiting: tenminste automatische schorsing van speler voor eerstvolgende wedstrijd en voorlegging aan strafcommissie.
Staking van een wedstrijd: tenminste een geldboete van €30,00 voor het schuldige team en voorlegging aan strafcommissie.

4. Bij herhaling of bij het niet of te laat betalen van een boete zal het bestuur van de S.E.Z.A. de standaardsancties verhogen.

5. Een team dat meerdere malen incompleet of te laat speelgerechtigd verschijnt, mag blijven deelnemen aan de lopende competitie, maar kan voor de volgende competitie uitgesloten worden van deelname. Een team dat 2 maal niet (speelgerechtigd) op komt dagen kan uitgesloten worden van verdere deelname aan de lopende competitie én de volgende competitie.

6. Wanneer een individuele speler door een scheidsrechter voor de hele resterende duur van de wedstrijd wordt uitgesloten dient deze speler de zaal te verlaten en wordt deze speler in alle gevallen automatisch voor tenminste de eerstvolgende door zijn team te spelen competitiewedstrijd geschorst.

De strafcommissie beslist over eventueel verder te nemen maatregelen.

7. Bij het verwijderen van een individuele speler door een scheidsrechter brengt de scheidsrechter binnen 7 dagen schriftelijk verslag uit op het daar toe speciaal bestemde formulier “verweerschrift”. Ook de betreffende speler en de aanvoerder van het team waartoe deze speler behoort, kunnen een verweerschrift invullen. Dit formulier is te verkrijgen bij de tijdwaarnemer, bij de competitieleider en op de internetsite van de S.E.Z.A. en moet binnen 7 dagen na het voorval ingeleverd worden bij de tijdwaarnemer, de competitieleider of op het postadres van de S.E.Z.A.

8. Een geschorste speler/vlagger/coach mag enkel plaats nemen op de tribune.

9. Wanneer een speler binnen de duur van de competitie voor in totaal achtereenvolgens 10 minuten, 16 minuten en 20 minuten van wedstrijden is uitgesloten geweest volgt een schorsing van respectievelijk 1 wedstrijd, 2 wedstrijden en 3 wedstrijden.

10. Wanneer een scheidsrechter een wedstrijd (wegens onregelmatigheden of zaalverwijderingen) moet staken zal tenminste de wedstrijd worden omgezet in een nederlaag voor het schuldige team.

Wanneer het schuldige team, ten tijde van de staking, op een voorsprong staat of bij een gelijke stand, zal de wedstrijd worden omgezet in een nederlaag met de kleinst mogelijke marge voor het schuldige team.
Wanneer het schuldige team, ten tijde van de staking, op achterstand staat, zal deze stand worden genoteerd als uitslag.

Tevens zal de staking worden voorgelegd aan de strafcommissie welke een aanvullende sanctie op kan leggen.

11. Bij het staken van een wedstrijd dienen de beide aanvoerders van de betrokken teams, de scheidrechter en de tijdwaarnemer binnen 7 dagen, doch uiterlijk voor de volgende wedstrijd van een van de betrokken teams, een schriftelijk verweerschrift in te dienen. Dit formulier is te verkrijgen bij de tijdwaarnemer, de competitieleider of op de internetsite van de S.E.Z.A. en moet ingeleverd worden bij de tijdwaarnemer, de competitieleider of op het postadres van de S.E.Z.A.
Bij ontvangst van het formulier dat is ingevuld door de aanvoerder is het betreffende team automatisch voorwaardelijk gerechtigd tot spelen. De strafcommissie doet vervolgens uitspraak omtrent de op te leggen straf(fen).

11. Alle ernstige overtredingen en wangedrag van spelers / teams worden door de strafcommissie of het bestuur van de S.E.Z.A. behandeld. Wedstrijduitsluitingen en gestaakte wedstrijden worden in alle gevallen voorgelegd aan de strafcommissie.

12. Er is een onafhankelijke strafcommissie welke alleen bij het bestuur van de S.E.Z.A. bekend is en blijft.

13. De beslissingen van de strafcommissie zijn bindend.

14. Straffen van meer dan 6 maanden zullen regionaal worden doorgegeven, waardoor spelen elders in de regio Peelland, conform regionale afspraken, onmogelijk is.

15. Een persoon die elders bij een aangesloten organisatie van de regio Peelland langer dan zes maanden geschorst is, is uitgesloten van deelname aan de competitie en bekercompetitie van de S.E.Z.A.

16. Een persoon die elders bij een aangesloten organisatie van de regio geld schuldig is, is uitgesloten van deelname aan de competitie en bekercompetitie van de S.E.Z.A.

17. Indien aan een team een boete opgelegd wordt, zal door het bestuur van de S.E.Z.A. aan de contactpersoon van dat team, schriftelijk of via email kenbaar gemaakt worden op welke wijze de boete voldaan moet worden.Paragraaf 8 Slotbepaling

naar boven

Door inschrijving voor de door de S.E.Z.A. georganiseerde competitie verklaart iedere deelnemer zich akkoord met het hier geformuleerde Huishoudelijk Reglement.

Onbekend zijn met het bovenstaande reglement wordt door het bestuur van de S.E.Z.A. niet aanvaard.

In alle voorkomende gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet of het toepassen hiervan naar het oordeel van het bestuur van de S.E.Z.A. onredelijk is, beslist het bestuur van de S.E.Z.A. naar eigen beoordeling.

Aldus opgemaakt te Asten op 2 maart 1989 en laatstelijk gewijzigd in maart 2016.